Použitie a vývoj Nanotechnológie spôsobí v najbližsích 10-20 rokoch obrovskú zmenu v štruktúre,chemických a fyzikálnych vlastnostiach bežne zaužívaných materiálov, výrobných procesoch, a hlavne zmenu v pochopení a "objavení nanosveta":

Vývoj v oblasti náuky o materiáloch:

 • Široký výskum materiálov a povrchov ovplyvní prakticky všetky odvetvia. Nanočastice sa už používajú na spevňovanie materiálov alebo na zlepšenie funkčnosti. Pomocou nanoštruktúr sa dajú upravovať povrchy tak,aby boli napríklad odolné voci poškriabaniu a voči vlhkosti, čisté alebo sterilné.
 • Výroba biosenzorov a zariadení molekulárnej elektroniky. Dajú sa výrazne lepšiť funkčné charakteristiky materiálov v extrémnych podmienkach, a dosiahnuť tak pokrok v oblastiach stavebníctva, letectva,chemického výskumu a samozrejme v bežnom živote
Aplikácie v zdravotníctve:
 • diagnostické nanonástroje, ktoré možno implantovať za účelom včasného rozpoznania choroby.
 • nanomateriály na báze nanotechnológie môžu zlepšiť bioaktivitu a biokompatibilitu implantátov
 • nové nano generácie tkanivového inžinierstva a biomimetických materiálov
 • systémy pre cielené zavádzanie liekov ( najnovšie vedci umiestnili nanočiastočky do nádorových buniek, aby ich mohli liečiť prostredníctvom zahrievania.)
Informačné technológie:
 • média na uchovávanie údajov s velmi vysokými hustotami záznamu a nových technológií
 • vývoj displejov na pružných plastických materiáloch. Vývoj molekulárnej nanoelektroniky, spintroniky otvorí nové cesty prekonávajúc rozsah súcasnej pocítacovej techniky.
Produkcia a skladovanie energie:
 • vývoj palivových článkov alebo ľahkých nanoštrúktúrových pevných látok, ktoré majú potenciál pre účinné skladovanie vodíka. Vyvíjajú sa aj účinné lacné fotovoltické solárne články (napr. solárny "náter"). Predpokladajú sa úspory energie, a to prostredníctvom vývoja v oblasti nanotechnológií, ktorého výsledkom bude lepšia izolácia, prenos a účinné osvetlenie;
Výskum v oblasti potravinárstva, vodohospodárstva a životného prostredia
 • sa môže rozvíjat prostredníctvom objavov založených na nanotechnológii, vrátane nástrojov pre zistovanie a neutralizovanie prítomnosti mikroorganizmov alebo pesticídov. Rozvoj metód sanácie založených na nanotechnológii (napr. fotokatalytické techniky) môže napravit škody a odstránit znecistenie v životnom prostredí (napr. ropu vo vode alebo pôde);
Výroba:
 • výroba na nanoúrovni si vyžaduje nový interdisciplinárny prístup k výskumným, aj k výrobným procesom.
 • existujú dve hlavné cesty: prvá vychádza z mikrosystémov a ich miniaturizácie („zhora nadol“) a druhá napodobnuje prírodu budovaním štruktúr zacínajúc na atómovej a molekulárnej úrovni („zdola nahor“). Prvá cesta sa dá priradit k montáži a druhá k syntéze. Prístup zdola nahor je v ranej fáze vývoja, ale jeho potenciálny vplyv je dalekosiahly, a môže zmenit súcasné smerovanie výroby
Prístrojové vybavenie:
 • pre štúdium vlastností hmoty na nanoúrovni už má významný priamy a nepriamy vplyv, ktorý stimuluje pokrok v celom rade odvetví. Vynájdenie skenovacieho tunelového mikroskopu bolo medzníkom pri zrode nanotechnológie.
 • v oblasti bezpečnosti napríklad, vdaka novým detekcným systémom s vysokou presnostou schopnými vyslat vcasné varovné signály o prítomnosti biologických alebo chemických látok, a to v zásade až po úroven samostatných molekúl. Ochrana vlastníctva, napríklad, bankoviek, by sa dala zlepšit pomocou nanooznacovania. Prebieha aj vývoj nových kryptografických techník pre dátovú komunikáciu.

Na trh už bolo uvedených niekolko produktov založených na nanotechnológii, vrátane zdravotníckych produktov (napr. obväzov, srdcových chlopní, atd.), elektronických komponentov, náterov odolných voci poškriabaniu, športových zariadení, textílií odolných voci pokrceniu a škvrnám, a krémov. Analytici odhadujú, že objem trhu pre takéto produkty predstavuje v súcasnosti približne 2,5 miliárd EUR, ale do roku 2010 by mohol vzrást na stovky miliárd EUR a následne na jeden trilión3.